LOPD i Política de Cookies

A Grafix t’oferim serveis d’adaptació, implantació, manteniment i auditoria en el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter Personal, LOPD-GDD 3/2018, Reglament Europeu RGPD UE 679/2016, aixi com la Llei de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic LSSICE.

  • Anàlisi de seguretat en els protocols de tractament de dades i recollida dels mateixos.
  • Confecció del registre d’activitats del tractament.
  • Elaboració del Document de mesures de Seguretat.
  • Redacció de clàusules informatives per a treballadors, clients i/o proveïdors.
  • Obtenció del consentiment per part del interessat.
  • Assessorament permanent en matèria de protecció de dades.
  • Assesorament davant campanyes de publicitat on-line
  • Formació en Protecció de dades a treballadors o Equips directius a tots els nivells.
  • Auditories anuals per a la correcta aplicació de les mesures de seguretat establertes al Reglament sobre protecció de dades.
  • Adaptació dels requisits establerts a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

La implantació de la LOPD-GDD 3/2018, i el nou Reglament Europeu RGPD EU 679/2016 es obligatòria per a totes les empreses, professionals, associacions o similars que realitzin el tractament de dades de caràcter personal.

 

El nou principi d’accountability o principi de responsabilitat proactiva, contemplat en l’actual normativa, implica que el responsable del tractament hagi d’aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades per complir i demostrar en tot moment el compliment de la normativa aplicable sobre protecció de dades personals.

 

L’incompliment pot derivar en l’inici d’expedients sancionadors per part de l’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES, com la resta d’autoritats europees competents. El rang de sancions per l’incompliment de la LOPD-GDD 3/2018 i el RGPD UE 679/2016 són les següents:

 

Les infraccions en protecció de dades poden ocasionar sancions molt importants que poden arribar fins els 20.000.000€ o al 4% sobre el volum de negoci total any, la xifra que sigui més alta, com al ser pública la llista d’infractors, les empreses sancionades tindran sense dubte una pèrdua molt important de credibilitat i reputació.

Política de Cookies

Internet està present en tots els àmbits de la nostra vida. Juga un paper fonamental a la societat i és un dels pocs sectors de l’economia que continúa creixent. Per consultar informació o per comprar productes o serveis, gran part del dia estem connectats a la xarxa. Del que no som conscients és que aquests webs en els que entrem recopilen informació sobre nosaltres per fer més còmoda la nostra experiència de navegació i, a més, fer més efectives les seves campanyes de publicitat online, una estratègia en la que les cookies hi tenen un paper molt important.

Què és una cookie?

Les cookies es consideren arxius que es descarreguen en el teu equip (ja sigui un ordinador, una tablet o un mòbil) quan entres a una pàgina web amb la finalitat de guardar, recuperar i/o actualitzar dades del teu usuari.

 

La seva funció és la de guardar informació rellevant de cada persona, per diferenciar-nos dels altres usuaris i guardar les nostres preferències mentre naveguem per una pàgina, com per exemple, l’idioma en el que volem consultar el contingut.

Com es regula el seu ús?

Totes les empreses han d’adaptar-se a la legislació tenint en compte que han de conjugar, d’una banda, els drets que posseeixen els ciutadans sobre l’ús, tractament i destinació de les seves dades i, per un altre, les mesures de tipus organitzatives i tècniques que hem d’establir en nostra organització per garantir la seguretat de la informació.

Tot l’exposat anteriorment fa que l’ us de Cookies sigui regulat dins la LSSICE (Llei de serveis de la societat de la informació) i també dintre del nou RGPD i la nova LOPD-GDD.

 

L’objectiu d’aquesta regulació és el de que l’emmagatzematge i la recuperació de dades han de ser previ consentiment de l’usuari. Per tant, és deure de l’empresa informar de l’ús de cookies a la seva pàgina web.

A quí afecta la Política de Cookies?

Les cookies es consideren arxius que es descarreguen en el teu equip (ja sigui un ordinador, una tablet o un mòbil) quan entres a una pàgina web amb la finalitat de guardar, recuperar i/o actualitzar dades del teu usuari.

 

La seva funció és la de guardar informació rellevant de cada persona, per diferenciar-nos dels altres usuaris i guardar les nostres preferències mentre naveguem per una pàgina, com per exemple, l’idioma en el que volem consultar el contingut.

Quan hem d'informar?

Hem de tenir en compte que únicament les cookies tècniques que siguin imprescindibles per al funcionament i càrrega de la web podran descarregar-se abans que l’usuari presti el seu consentiment inequívoc.

 

En tot els altres tipus de COOKIES es requereix el consentiment del titular de les dades.

Com hem d'informar?

En quant al consentiment informat per a l’ús de cookies ens atindrem a l’indicat per l’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES: La fórmula habitual de “continuar navegant” podrà continuar sent vàlida si es reforça la presa de decisions sobre les cookies.

Com a fórmules per a aquesta fi podrem considerar les següents;

• Inclusió en primera capa de: un botó (o mecanisme semblant) que permeti acceptar les cookies, un altre per a rebutjar-les i un tercer per a configurar-les (aquest últim botó podria ser també un enllaç dins del text de la primera capa, que permetria accedir a un panell de configuració en el qual l’usuari podria optar entre habilitar o no les cookies de manera granular)

• Un botó per a acceptar totes les cookies i un altre per a configurar-los. Especificant-se ja en aquesta primera capa l’opció de configurar les cookies serveix també per a rebutjar-les.

 

Les infraccions per no atendre aquest requeriment poden oscil·lar entre els 30.000 € i els 20.000.000€ o al 4% sobre el volum de negoci total any, la xifra que sigui més alta.

Què passa si no la compleixo?

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades sanciona amb multes que van des dels 30.000 als 150.000 €.

Altres Serveis

Disseny Web

Disseny Gràfic

SEO

SEM

Social Media

E-Marketing

Foto i Vídeo

Domini i Hosting